REGULAMIN
Niepublicznego Przedszkola „TOSIA” w Lublinie

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Niepubliczne Przedszkole „TOSIA” w Lublinie jest placówką trzyoddziałową.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa zróżnicowana pod względem wieku dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

 4. Zapisy dzieci do Przedszkola trwają cały rok.

 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka” i wpłata wpisowego.

 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor ds. pedagogicznych wraz z gronem pedagogicznym.

 7. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem ustawowych przerw świątecznych i przerw ustalonych przez Prowadzącą Przedszkole.

 8. Czas pracy Przedszkola trwa od 1 września do 31 sierpnia, w tym przerwa wakacyjna trwa dwa tygodnie, a w razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji, konserwacji w Przedszkolu dopuszcza się miesiąc przerwy w okresie wakacji, tj. miesiąc sierpień.

 9. Termin przerwy wakacyjnej ustala Organ prowadzący Przedszkole i podaje do wiadomości Rodziców na zebraniu na początku roku przedszkolnego.

 10. Dyrektor ds. administracji i finansów ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:

– nieregularnego opłacania czesnego, tj. do 10-go dnia każdego miesiąca,
– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc,
– pozostawiania dziecka w przedszkolu poza godziną, do której czynne jest przedszkole,
– braku współpracy między kadrą Przedszkola a rodzicem/opiekunem dziecka,

– niebezpiecznych zachowań dziecka zagrażających życiu i zdrowiu innych dzieci, gdy wyczerpane zostaną wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych,
– zatajenia ważnych informacji o dziecku uniemożliwiających profesjonalną opiekę nad dzieckiem,
– za nieprzestrzeganie punktów niniejszego Regulaminu.

 1. Przedszkole działa w godzinach od 7:0 do 17:00. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Przyjście dziecka do przedszkolach powinno odbywać się w godzinach pomiędzy 7
  a 8:00 rano tak, aby nie zakłócać punktualnego wydawania posiłków, a do 8:30, aby nie zakłócać codziennego rytmu pracy dydaktycznej z dziećmi.

 3. W godzinach: 8: 00 – 13: 00 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 4. Dziecko należy odebrać do godz. 17: 00. Każde dziecko ma zapewnioną opiekę do czasu odebrania dziecka przez opiekuna. Każdorazowo należy poinformować obsługę przedszkola o trudnościach w dotarciu do przedszkola do godz. 17:00.

 5. W razie nieodebrania dziecka w ciągu godziny zostanie powiadomiony najbliższy Komisariat Policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecka.

 6. Do Przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecko chore lub z objawami choroby nie zostanie przyjęte do grupy. Oceny stanu zdrowia dokonuje opiekun dziecka w porozumieniu z nauczycielem lub dyrektorem ds. pedagogicznych albo dyrektorem ds. administracji i finansów przedszkola. Z uwagi na dobro pozostałych dzieci, w przypadku objawów choroby głos decydujący o pozostawieniu lub odmowie przyjęcia do grupy należy do nauczyciela lub jednego z dyrektorów przedszkola.
  W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub jeden z dyrektorów może poprosić o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.
  W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamiamy rodziców dziecka telefonicznie, mają oni niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

 7. W sytuacji, kiedy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie jednego z dyrektorów przedszkola.

 8. Nauczycielowi i każdemu pracownikowi przedszkola nie wolno podawać dzieciom leków. Pracownicy są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

 9. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

 10. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę (pełnoletnią). Upoważnienia dokonują oboje rodzice na piśmie przy podpisaniu umowy. Osoba nieupoważniona przez rodziców prawnych opiekunów nie będzie mogła odebrać dziecka z przedszkola. Obsługa przedszkola upoważniona jest do każdorazowego sprawdzenia uprawnień osoby odbierającej dziecko.

 11. W przypadku orzeczenia sądu w sprawie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, rodzice są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt do siedziby przedszkola.

 12. Fakt przyprowadzenia i odbierania dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 13. Rodzice zobowiązani są do opieki nad dzieckiem od momentu odebrania dziecka z sali, tj. podczas rozbierania i ubierania dziecka w szatni, jak i na terenie całego przedszkola.

 14. Rodzice, którzy przyprowadzili lub odebrali dziecko do/z sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia inne sprawy na terenie przedszkola
  i nie może zająć się dzieckiem, musi zgłosić ten fakt nauczycielowi. Wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

 16. Do przedszkola nie można przynosić własnych posiłków (wyjątek stanowią ustalone
  i uzgodnione wcześniej diety, za które rodzice ponoszą odpowiedzialność).

 17.  Ze względów higienicznych i utrzymania czystości zabrania się wchodzenia w obuwiu zewnętrznym do pomieszczeń szatni, sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i toalet.

 18. Poruszanie się po budynku przedszkola należy ograniczyć do minimum, ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

 19. W przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.

 20. Praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz programu wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek wyd. WSiP.

 21. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZADANIA PLACÓWKI

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień w pracy w grupach zróżnicowanych pod względem wieku dzieci.

 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.

 3. Rozwijanie, w ramach istniejących możliwości, zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

 4. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów.

 5. Kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.

 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.

 7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i pro-zdrowotnych zachowań.

 8. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

 9. Współdziałanie wychowanków z rodzicami w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.

 10. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA PRZEDSZKOLE:

 1. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.

 2. Zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 3. Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.

 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka  i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.

 5. Umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

 6. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 7. Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie.

 8. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

 9. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

PRAWA DZIECKA

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym przebiegającym
  w przedszkolu.

 2. Opieki i ochrony prawnej.

 3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.

 4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.

 5. Wyrażania własnych poglądów.

 6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.

 7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.

 8. Korzystania z dóbr kultury.

 9. Informacji i znajomości swoich praw.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Prawa i obowiązki rodziców określa „Umowa o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

 2. Podstawą zapisu dziecka do Przedszkola jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia dziecka” oraz wpłacenie wpisowego w ustalonym z dyrektorem ds. administracji i finansów przedszkola terminie.

 3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

 4. Dokonanie opłaty za podręczniki/karty pracy na dany rok szkolny dla odpowiedniej grupy wiekowej.

 5. Terminowe uiszczanie płatności związanej z pobytem dziecka w Przedszkolu tj. czesne, wyżywienie, do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłaty za zajęcia dodatkowe uiszczamy do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zajęcia się odbywają.
  W przypadku, gdy opłaty za zajęcia dodatkowe nie zostaną uiszczone do końca miesiąca, odliczenia za wyżywienie zostaną pomniejszone o zaległe opłaty.

 6. Rodzic ma prawo do zwrotu opłaty za wyżywienie za nieobecność dziecka przedszkola. Fakt nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić do godziny 7: 00 danego dnia drogą telefoniczną. W przypadku braku zgłoszenia opłata za wyżywienie nie podlega zwrotowi.

 7. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka.

 8. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 9. Współdziałanie z dyrekcją i nauczycielami przedszkola w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 10. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 11. Rodzice mają prawo do:

  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danej grupie;

  2. rodzice mają prawo do konsultacji z wychowawcą grupy, specjalistami: logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem oraz innymi specjalistami po uprzednim uzgodnieniu terminu konsultacji na terenie przedszkola. Konsultacje odbywają się w godzinach pracy przedszkola.

  3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;

  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szczerej i subiektywnej opinii na temat pracy Przedszkola;

  6. udziału w zajęciach/warsztatach otwartych dla rodziców przebywania w Przedszkolu podczas różnych imprez, uroczystości;

 1. Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2018 r.

Załącznik „Ramowy plan dnia”.