Regulamin korzystania z placu zabaw

Niepublicznego Przedszkola „TOSIA”

w Lublinie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw należącego do Niepublicznego Przedszkola „TOSIA” w Lublinie.

 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność przedszkola.

 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji, wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola „Tosia” w Lublinie.

§ 2

Zasady korzystania z placu zabaw

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników przedszkola, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, należy przestrzegać następujących reguł:

 1. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, jazda na rowerze.

 2. Zabronione jest wchodzenie górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.

 3. Zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych, np. huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,

 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,

 3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

 4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,

 5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

 6. wprowadzania zwierząt,

 7. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

 8. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 1. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi ds. administracji i finansów lub Dyrektorowi ds. pedagogicznych lub Organowi prowadzącemu przedszkole, jeśli jest obecny.

 3. Systematycznego przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw dokonuje Organ prowadzący przedszkole wraz z Dyrektorem ds. administracji i finansów.

 4. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do Organu prowadzącego przedszkole.

 5. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ds. administracji i finansów lub Organem prowadzącym przedszkole.

 6. Organ prowadzący przedszkole, Dyrektor ds. administracji i finansów, dyrektor ds. pedagogicznych nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu (załącznik nr 1) potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik przedszkola.

 3. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na tablicy informacyjnej w przedszkolu, ogrodzeniu placu zabaw należącego do przedszkola.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 roku.