Regulamin organizacji wycieczek i spacerów

Niepublicznego Przedszkola „TOSIA”

w Lublinie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz.1150);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

§ 1

Zasady ogólne

 1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Niepubliczne Przedszkole „TOSIA” w Lublinie.

 2. Przedszkole inicjuje i organizuje powyższe działania we współpracy z rodzicami.

 3. Przedszkole może współpracować również z innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 4. Działania w zakresie krajoznawstwa i turystyki mogą być realizowane w następujących formach:

 1. spacery,

 2. krótkie wycieczki/wyjścia, np. do teatru, muzeum, biblioteki,

 3. inne wycieczki przedmiotowe

 4. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

 5. imprezy krajoznawczo – turystyczne.

 1. Decyzje o sposobie realizacji wycieczki, jej formach i programie podejmowane są z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. zgodność z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

 2. wiek uczestników,

 3. zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,

 4. możliwości psychofizyczne,

 5. stan zdrowia uczestników.

 1. Uczestnikami wycieczek są:

 1. dzieci wszystkich grup wiekowych lub wybranej grupy/grup w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,

 2. opiekunowie.

 1. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego opiekuna podczas wycieczki/spaceru nie może przekraczać 15 osób.

 2. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wycieczek i spacerów, sporządzana jest karta wycieczki wraz z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu i wyrażoną zgodą przez Dyrektora do spraw pedagogicznych.

 3. Karta wycieczki zawiera program wycieczki organizowanej przez Przedszkole, liczbę opiekunów, liczbę dzieci, imię i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska opiekunów wycieczki i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Do karty wycieczki należy dołączyć oświadczenia w sprawie zdrowia dzieci, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 5. Udział dzieci w całodniowych (dłuższych) wycieczkach wymaga pisemnej zgody ich rodziców/opiekunów prawnych dziecka, czyli oświadczenia (załącznik nr 2 regulaminu). Udział dzieci w krótkich wycieczkach wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych w formie podpisu na liście zbiorczej grupy.

 6. Podczas wycieczek i spacerów wszyscy uczestnicy powinni:

 1. przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

 2. przestrzegać zasad zapewniających bezpieczeństwo i miły nastrój,

 3. dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wycieczek.

§ 2

Zadania dyrektora do spraw pedagogicznych przedszkola

Dyrektor do spraw pedagogicznych:

 1. Wyraża zgodę na organizację wycieczki, po upewnieniu się, że założenia organizacyjne i programowe wycieczki/imprezy są: zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich możliwości psychofizycznych i stanu zdrowia.

 2. Czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki i spaceru.

 3. Wyznacza kierownika wycieczki posiadającego stosowne uprawnienia spośród nauczycieli.

 4. Może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki.

 5. Zatwierdza kartę i harmonogram wycieczki/imprezy, listę uczestników wycieczki.

 6. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych).

 7. Zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce całodniowej.

§ 3

Zadania kierownika wycieczki

 1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej i posiadający uprawnienia do kierowania wycieczkami.

Kierownik wycieczki:

 1. Organizuje transport.

 2. Powiadamia policję o planowanej wycieczce, w celu sprawdzenia autokaru.

 3. Sporządza kartę wycieczki, listę uczestników wycieczki (lista zawiera imiona i nazwiska uczestników wycieczki, numery telefonów rodziców).

 4. Opracowuje program, harmonogram wycieczki oraz zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

 5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

 6. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 8. Sprawdza stan zdrowia i możliwości przedszkolaków. Służy temu m.in. uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce (załącznik nr 2). Rodzice udzielają na piśmie informacji na temat ewentualnych schorzeń dziecka i postępowania w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdrowotnego.

 9. Rozdziela zadania wśród uczestników.

 10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

 11. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu oraz rozliczenia finansowego.

§ 4

Zadania opiekuna grupy wycieczkowej

Opiekun grupy wycieczkowej:

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

 2. Jest osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki/spaceru, czyli nauczycielem, który sprawuje opiekę nad dziećmi wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola;

 3. Przed wyjściem dzieci poza teren przedszkola jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wycieczką/spacerem poza teren przedszkola.

 4. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru przed rozpoczęciem wycieczki.

 5. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu, harmonogramu wycieczki.

 6. Zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa.

 7. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 8. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

 9. Zwraca uwagę na odpowiedni do warunków atmosferycznych strój dzieci w czasie wycieczki.

 10. Jest zobowiązany sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 11. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wycieczki.

§ 5

Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wycieczek/spacerów

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek i spacerów są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki dzieciom.

 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest parking przedszkola.

 3. Po zakończonej wycieczce dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

 4. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać wszystkich uczestników wycieczki (opiekunów i dzieci) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi

podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

 1. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki udzielają natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wzywają pogotowie, informują rodziców.

 2. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.